Sunday, March 15, 2015

श्री ताम्रपर्णीमाहात्म्यम् - Sri Tamraparni Mahaatmiyam - Appendix

The following details have already been dealt in 63rd अध्याय।
मासम्(सूर्यगतिमनुसृत्य)                           तीर्थघट्टम्
(चित्तिरै) मेषम्                                पापनाशम्
(वैकाशि) ऋषभम्                              गजेन्द्रमोक्षम्
(आनि)  मिथुनम्                                 सोम
(आडि)  कटकम्                                 बाण
(आवणि) सिंहम्                              क्षिप्तपुढ्पवती(सिन्धुपून्दुरै)
(पुरट्टाशि) कन्या                                 कलश
(ऐप्पशि)  तुलाम्                                दुर्गा & गौरी
(कार्त्तिकै)  वृश्चिकम्                                सङ्गमम्
{मार्गळि(zhi)} धनुस्                              व्यास & श्रीपुरम्
(तै)       मकरम्                              पुटार्जुन & वरुण
(माशि)     कुम्भम्                              सोमारण्य, त्रिवेणी, विष्णुवनम् & रमातीर्थम्
(पङ्गुनि)    मीनम्                               श्यामासङ्गमम्, मन्त्र, कलश, रमा, त्रिवेणी, श्रीविलप्पेरि, दक्षिणातीर्थम्, घटनासङ्गमम्, छाया, रोमश, विष्णु, सोम, ब्रह्म, पुष्पवनेश, महा, & सोमारण्यम् ।
तीर्थम्                                          ग्राम/नगर
इन्द्रकील                                         पापनाशम्                          
तुम्बुरु                                         (old)पापनाशम्
सूर्य                                              मुक्कूडल्
शाला                                           विक्रमसिंहपुरम्
देवी                                          संगमम् of river मणिमुक्ता
काश्यप                                            अम्बासमुद्रम्
कण्व                                          south कल्लिडैक्कुरिच्चि
गोष्ठीश्वर, धात्रीवनम्, आमलकवनम्                          ऊर्क्काडु
चक्र                                                 वेल्लङ्गुळि
मानव                                             पाप्पाक्कुडि वडकरै
पुटार्जुन                                              तिरुप्पुडैमरुदूर्
गजेन्द्रमोक्ष                                          अत्ताळ(zha)नल्लूर्
मणिग्रीव/भैरव्/दुर्गा                                    अरियनायकिपुरम्
विष्णु                                                  कूनियूर्
सोम/व्यास                                              शेर्मादेवी
रोमश                                                अप्पनाङ्गोविल्
दुर्वास                                              करिशूळ्(zh)न्दमङ्गलम्
वैनतेय(कचालिका संगमम्)                                  चेवल्संगमम्
गान्धर्व                                                  शुद्धमल्ली
मन्त्र                                                 श्यामानदी संगमम्
क्षिप्तपुष्पवती                                              सिन्धुपून्दुरै
अग्नि                                                 तरुवै(south bank)
राम                                                     अरवङ्गुलम्
मङ्गल                                                    पालामडै
चित्रानदीसंगमम्, विष्णुवनम् तेजिष्ठम्                           श्रीविलिप्पेरि/श्रीबलिपुरम्
कलश, कुम्भाटवी                                            श्रीवैकुण्ठम्
पितृ                                                      अप्पङ्गोविल्
अश्विनी                                                   इरट्टै तिरुप्पति
मोहापहा                                                     पेरुङ्गुलम्
मुक्तिमुद्रा, रमातीर्थम्                                        आळ्(zh)वार्तिरुनगरि
ज्ञान                                                       वाळै(zh)वल्लान्
अग्नि                                                        अक्काशालै
सोमारण्यम्                                                       आत्तूर्
ब्रह्मवर्धनपुरम् alias वेणुवनम्                                        तिरुनेल्वेलि
कादम्बरीवनम्, व्याघ्राटवी                                            समुद्रतीरम्
आवणि sunday---मरुदूरणै
षण्मुख                                                         चेन्दमङ्गलम्  
ताम्रातीर्थघट्टविवरणम्
पूर्ववाहिनी--१.ऊर्जा २.इषा ३.वृषाङ्कम् ४.अगस्त्य ५.चक्र ६.पावन उत्तरवाहिनी--७.वामन ८.हेरम्ब ९.नरसिंह १०.भोगिराज ११.बाण १२.पाञ्जन्य १३.चक्र १४.शिवा १५.वराह १६.मुनि १७.पिशङ्गिला १८.कन्या १९.वरुण २०.रमा २१.कपिल २२.कल्याण २३.नारद २४.वरुण २५.प्रचेतस् २६.तुम्बुरु २७.पर्वत २८.पापनाशम् २८.इन्द्रकील २९.त्रिणदीसंगमम् पूर्ववाहिनी-- ३०.देवी ३१.शाला ३२.काश्यप ३३.कण्व ३४.बृहत् उत्तरवाहिनी--३५.कोटीश्वर ३६.चक्र ३७.माण्डव्य ३८.घटनासंगमम् पूर्ववाहिनी--३९.मानव ४०.गौतम ४१.सुरेन्द्रमोक्ष ४२.पुटार्जुन ४३.पैशाचमोचन ४४.धर्मदण्ड ४५.कर्म ४६.गजेन्द्रमोक्ष ४७.पुष्पवनेश पूर्ववाहिनी--४८.मणिग्रीव(भैरव) ४९.यक्ष ५०.गो ५१.धर्मदर्शन ५२.दुर्गा ५३.विष्णु  ५४.सोम ५५.व्यास ५६.मार्कण्डेय ५७.रोमश ५८.दुर्वास ५९.भार्गव ६०.वैनतेय ६१.छाया ६२.गन्धर्व ६३.भानु ६४.प्रभाव ६५.गौरी ६६.सरस्वती ६७.वृषभ ६८.मन्त्र उत्तरवाहिनी ६९.याग ७०.क्षिप्तपुष्प ७१.ऋषि
७२.अग्नि ७३.स्मृति ७४.दया ७५.भुजङ्गमोचन ७६.सूची ७७.सिंह ७८.केतु ७९.उषा ८०.हला पूर्ववाहिनी --८१.राम ८२.जटायु ८३.ऋषि ८४.रुद्रपाद ८५.पापविमोचन ८६.पक्षि ८७.अश्रु&हास ८८.नदी ८९.स्तम्भन ९०.पूषामथन ९१.दुरितापहा ९२.मङ्गल ९३.महालोहि दक्षिणवाहिनी--९४.चित्रासंगम ९५.गो ९६.विष्णु ९७.कुशस्तम्भ ९८.मृत्युञ्जय ९९.तैत्तरीय १००.राजसूय १०१.महाव्रत १०२.सप्तर्षि १०३.माञ्जिष्ठ १०४.भोगि १०५.साध्य १०६.विश्वेदेव १०७.दशावतार पूर्ववाहिनी--१०८.कलश १०९.शारद दक्षिणवाहिनी--११०.स्मराळ १११.महाकुसुम ११२.शतबुद्बुद पूर्ववाहिनी--११३.कान्तीश्वर ११४.रमा ११५.भोगी ११६.धरा ११७.चक्र ११८.नदी ११९.काला १२०.निशादि १२१.श्रुति १२२.मखा १२३.चला १२४.मङ्गल १२५.हर्षा १२६.लक्ष्मण १२७.नारायण १२८.पितृ १२९.अश्विनी १३०.मोहापहा १३१.मुक्तिमुद्रा १३२.मदावल १३३.ज्ञान १३४.अग्नि १३५.वस्तु १३६.गङ्गा १३७.सोम १३८.चण्डिका १३९.वल्ली १४०.हर्षा १४१.गौरी १४२.शम्भु १४३.नारायण १४४.शङ्खराज १४५.अगस्त्य १४६.सङ्गमेश्वर १४७.गायत्री १४८.सावित्री १४९.सरस्वती ॥ 
मासम्       ग्राम/नगर      मन्त्रम्       कालम्     फलम्
मेष         पापनाशम्    अष्टाक्षरम्/
                       पञ्चाक्षरम्               राजसूययागफलम्
ऋषभम्     अत्ताळ(zh)-    ब्रह्मविदाप्नोतिपरम् द्वादशी or
           नल्लूर्                      श्रवण्द्वादशी  १००० चान्द्रायणफलम्
मिथुनम्     सोमतीर्थम्      सोमसूक्तम्     शुक्लपक्षद्वादशी १००० चान्द्रायणफलम्
कटकम्      बाणतीर्थम्      गायत्री        अमावास्या     सोमयागफलम्
सिंहम् or {}
मेष-विषु  {}  क्षिप्तपुष्पवती     रुद्रसूक्तम्      पूर्णिमा        सर्वक्रतुफलम्
कन्या       श्रीवैकुण्ठम्      विष्णुसूक्तम्    शुक्लपक्षद्वादशी   १००० वाजपेययागफलम्
 -do-       गौरीतीर्थम्      दुर्गासूक्तम्      (मीनभरणि)/ 
                                       विजयदशमी     भूदानफलम्
तुला        दुर्गातीर्थं        दुर्गासूक्तम्       शुक्लपक्षम् or
                                        6th day of नवरात्रि  सर्वक्रतुफलम्
वृश्चिक      ताम्रासागरसंगमम् षडक्षरम् or
                          स्कन्दसूक्तम्      पूर्णिमा          १००० गोदानफलम्
धनुस्        व्यासतीर्थम्       ब्रह्मसूत्रम्       व्यतीपादम्        ब्रह्मज्ञानप्राप्ति
पुष्य        आळ्वार्तिरुनगरि   नारायण उपनिषत्,
                           पुरुषसूक्तम्     शुक्लद्वादशी       कोटि कपिलागोदानफलम्
-do-              श्रीपुटार्जुनम्       रुद्रसूक्तम्       पूर्णिमा           परमपदम्
-do-       मकरतीर्थं         विष्णुसूक्तम्     शुक्लपक्षम्        १०० कन्यादानफलम्
कुम्भम्     सोमारण्यम्        पञ्चरुद्रम्      शिवरात्रि          कोटि कपिलागोदानफलम्
 -do-          विष्णुवनम्/       सुदर्शन,नरसिंह शुक्ल-एकादशी
          श्रीविलप्पेरि        पावमान      or द्वादशी           महाव्रतफलम्
 -do-     आळ्वार्तिरुनगरि      विष्णुगायत्री   द्वादशी            १००० ब्राह्मणकुटुम्बप्रतिष्ठाफलम्
फाल्गुन    श्यामानदी                      अमावास्या         सकलपापनिवृत्ति
-do-           मन्त्रतीर्थम्         नारायणमन्त्रम्                   अन्नदानफलम्
-do-      कलश             विष्णुसूक्तम्                     ब्रह्महत्यानाशम्
-do-           रामपाद            विष्णुगायत्री  रामनवमी or रोहिणी    सकलपापनाशम्  
तीर्थम्                     मन्त्रम्&फलम्
कल्याण                    सद्योजातम् and 5 connected ऋक्s
पापनाशम्                   अघमर्षणम्, रुद्रम्, चमकम्----ब्रह्महत्तिनाशम्
old पापनाशम्-देवीसन्निधानम्    श्रीसूक्तम, पवमान, गायत्री&श्रीविद्या
                          --पुत्रभाग्यम्, सर्पदोषनिवृत्ति, कुष्ठनिवृत्ति
north of old पापनाशम्-सूर्यतीर्थम्    महासौरम्--नेत्ररोगनिवृत्ति
मुक्कूडल्--कन्नडियन् dam            वरुणसूक्तम्
दीपतीर्थम्                    अग्निसूक्तम्
छायातीर्थम्                   कूश्माण्डमन्त्रम्
कृमिका, हनूमत्सन्निधानम्       सिंहे मे मन्यु :, अक्षीभ्यान्ते
काश्यप                      पञ्चरुद्रम्, रुद्रसूक्तम्&पञ्चाक्षरम्
पितृतीर्थम्                    त्रयम्बकम्, सद्योजातम्
कण्व                        हंस : शुचिषत्
चक्र                         सुदर्शनम्
कोरैयारु संगमम्                सङ्गच्छध्वम्--पितृशापनिवृत्ति
दक्षिणावर्तम्                   स्वर्णम्, कामं परिवेद
माण्डव्यम्                     ब्राह्मणयज्ञहोता
गजेन्द्रमोक्षम्                   विष्णुसूक्तम्
सिंहतीर्थम्                     सिंहे मे मन्यु :
अगस्त्य                      अगस्त्यघनमानकालित्रै
ताण्डवतीर्थम्/ब्रह्मचारीतीर्थम्        नमस्सोमाय च
पैशाचमोचन                    यदन्ति यच्चदूरगे&दुर्गासूक्तम्
मानव                         कैवल्य उपनिषत्
भैरव                          द्रापे अन्धसस्पते
दुर्गा                           दुर्गासूक्तम्
सोम                           सोमसूक्तम्
व्यास                          पुरुषसूक्तम्&नारायण उपनिषत्
रोमश                          अग्निर्मन्यवे
दौर्वास                          कामोऽकार्षीत्
छाया                           तस्यैवं विदुष
ज्योतिर्वनम्(चेवल्)                 ब्रह्मविदाप्नोति
East चेवल्                       शिवसंकल्पम्
गान्धर्वम्                         वरुणसूक्तम्, सद्योजातम्
प्रणव                            ओमित्येकाक्षरम्
अग्नि(तरुवै)                       अग्निसूक्तम्
क्षिप्तपुष्पवती                       रुद्रम्, चमकम्&आ नो भद्रा :
राम/जटायु                         रुद्रपादम् of ऋग्वेदमन्त्रम्, रुद्रम्, पञ्चाक्षरम्&sसद्योजातम्
चित्रासंगमम्                        संगच्छध्वम्, विष्णुगायत्री, विष्णुसूक्तम्&योऽपां पुष्पम्
दशावतारम्                         दशावतारमन्त्रम्
श्रीवैकुण्ठम्                         आकल शेषक धावति
श्रीपुरम्&आळ्वार्तिरुनगरि               वासुदेव उपनिषत्, श्रीविष्णुसूक्तम्, लक्ष्मीहृदयम्
कान्तीश्वर&शतबुद्बुद                    कठवल्युपनिषत्, माध्वारुद्रम्&पञ्चाक्षरम् 
स्मराल                              एतोन्विन्दां स त्वाम्
हर्ष                                 लक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्
निधि                                प्रातरग्निम्
पितृ                                 पितृ&विष्णुसूक्तम्
अश्विनी                               एषो ऊषा  अपूर्व
मकरभूषणम्                            वरुणसूक्तम्&आशुश्शिशान
मायालास्यम्                            विष्णुसूक्तम्
चोक्कप्पिळाङ्गरै--गङ्गा                   इमं मे गङ्गे
सोमारण्यम्                             शिव मे व्याघ्र उदया पालित तेन
चण्डिका                                कठवल्युपनिषत्
ताम्रासंगमम्                             यद्देवा देवहेलनम् उपस्थानान्तम्  
दशावतारघट्टम्---अकरम्/वल्लनाडु
मुक्कूडल्---घटनासंगमम्--कन्नडियन् dam
चेवल्---कचालिकासंगमम्--ज्योतिर्वनम्
श्रीविलप्पेरि---चित्रासंगमम्
तरुवै---श्यामासंगमम्
कादम्बरीवनम्---ताम्रासागरसंगमम्
There is a village by name chokkappilaankarai situated on the western side of आत्तूर् ।
On the southern bank of ताम्रपर्णी at that village the river गङ्गा flows out from the sand as bubbles. Wherever/whenever anybody takes bath in the holy river ताम्रपर्णी, he gets the benefts of 9 कृच्छ्र ।
Just as गङ्गा and कावेरि has मख as their birth star, ताम्रपर्णी has विशाखा as her birth star.
So whenever the planet Jupiter enters into the वृश्चिक राशि--in which विषाखा is situated Pushkara for ताम्रपर्णी has to be celebrated just like महामख for गङ्गा and कावेरी । One such पुष्कर for ताम्रपर्णी was discovered by विद्यारत्नम्, the first manuscript writer of ताम्रपर्णीमाहात्म्यम्। । It was celebrated on पौर्णमी, 8th day of कार्त्तिकै of साधारण वर्ष(03-12-1970).
श्रीताम्रपर्णीपरिक्रमणपादयात्रा in a प्रदक्षिण style has been done by 1.अगस्त्य along with his wife लोपामुद्रा 2.वीरसेननृप : with his wife नादेयी 3.मानासाङ्गभूपति : 4.सुन्दरमुनि : , Guru of Tamil Professor Sundaranar and author of मनोन्मनीयनाटक in which benediction verse of Tamil Mother is encouched. and 5.विद्यारत्नम् along with a retired judge of international court of justice. All of the above personalities have completed the परिक्रमण in just 21 days.
Prograamme followed by विद्यारत्नम् for ताम्रपर्णीपरिक्रमणपादयात्रा ।
२-६-७०    Tuesday/अमावास्या          कडयम्-६-७०
३-६-७०    Wednesday                            श्रीशैलम्, पापनाशम्
४-६-७०    Thursday                                 विक्रमसिंहपुरम्, अम्बासमुद्रम्--उपन्यास at श्रीरामचन्द्रभजनमठम्
५-६-७०     Friday                                    ऊर्क्काडु&चाट्टुप्पत्तु
६-६-७०     Saturday                                रङ्गसमुद्रम्
७-६-७०     Sunday                                  अरियनायकिपुरम्--श्रीताम्रपर्णी उपन्यासम्
८-६-७०      Monday                                कोडकनल्लूर्
९-६-७०      Tuesday                                शुद्धमल्ली
१०-६-७०      Wednesday                          तिरुनेल्वेलिनगरम्, कुरुक्कुत्तुरै मुरुगन् and कान्तिमती--नेल्लैअप्पर्
११-६-७०       Thursday                              नारणम्माळ्पुरम्             उपन्यासम्
१२-७-७०       Friday                                  पालामडै                   उपन्यासम्
१३-६-७०       Saturday                              श्रीविलप्पेरि
१४-६-७०       Sunday morning--अकरम् १४-६-७० evening  वल्लनाडु       उपन्यासम्
१५-६-७०(आनि)   Monday                               मणक्करै                    उपन्यासम्  
१६-६-७०        Tuesday                              श्रीवैकुण्ठम्            देवस्थानकृपया उपन्यासम्
१७-६-७०        Wednesday                         पेरुङ्गुलम्(मङ्गलक्कुरिच्चि)     उपन्यासम्
१८-६-७०        Thursday                               आरुमुखमङ्गलम्(वाळै(zh)वल्लान्  उपन्यासम्
१९-६-७०        Friday                                    आत्तूर्-संगमम् Sahupuram colony उपन्यासम्
२०-६-७०        Saturday                               तिरुच्चेन्दूर्-देवस्थानकृपया        उपन्यासम्
२१--६-७०        Sunday Morning तेन्तिरुप्पेरै evening आळ्(zh)वार्तिरुनगरि      उपन्यासम्
२२-६-७०         Monday                               करुङ्गुलम्                     उपन्यासम्
२३-६-७०         Tuesday                              विट्टलापुरम्                    उपन्यासम्
२४-६-७०         Wednesday                         कोट्टारम्                      उपन्यासम्
२५-६-७०         Thursday                             पेरुमाळ्पुरम्-विनायकर्कोविल्-                              
                                                                         Kanthimati High School                  उपन्यासम्
२६-६-७०          Friday                                 गोपालसमुद्रम्                   उपन्यासम्
२७-६-७०          Saturday                            पत्तमडै High School and before
                                         शिवानन्द Statute                          उपन्यासम्
२८-६-७०          Sunday--वीरवनल्लूर्, अत्ताळ(zh)नल्लूर् and तिरुप्पुडैमरुतूर्       उपन्यासम्
२९-६-७०          Monday      कल्लिडैक्कुरिच्चि लक्ष्मीपति आलयम्               उपन्यासम्
३०-६-७०          Tuesday     पापनाशम्, अम्बासमुद्रम् and शुद्धमल्ली--यात्रापूर्ति--Photo--Town--printing of पत्रिकाs--पाट्टप्पत्तु । १-७-७० writing of letters. २-७-७०-कल्लिडैक्कुरिच्चि । ४-७-७०--चेळि(zhi)यनल्लूर्, गङ्गैकोन्डान् and ताळै(zhai)यूत्तु । ५-७-७०--पारायणम् ।
CONCLUSION --After writing manuscripts as fair copies in Tamil and Devanagari script by me,  my guru विद्यारत्नम् has accorded the following आशीर्वादाs for me --- रामायणमणये ताम्रपर्णीमणये कैलासनाथभूतनाथाय सर्वाणि श्रेयांसि सन्तु ॥ -- ताम्रपर्णीरामयणियार् । I have finished श्रीताम्रपर्णीमाहात्म्यपारायण् first on 6-10-73, Saturday, विजयदशमी at my house, second पारायण on 26-1-1974 at my guru's house at शुद्धमल्ली and the third पारायण on 15-1-1975 at my house--6, Varatharaajapuram, Tuticorin-628002. My bio-data can be studied in my dissertation papers regarding my M.Phil.(Sanskrit).
भद्राश्रीताम्रपर्णी जयति भुवि सदा मङ्गलानां विधात्री
शोभां पुष्टिं च दात्री लसति मणिनिधि : दक्षिणाशाप्रवृत्ता ।
स्थैर्यं च लक्ष्मीं च विद्यां वितरति सततं सज्जनानां बुधानां
लोपामुद्राप्रियेण स्थिरतममुनिना पालिता लोकमाता ॥
इत्थम्
कै.भूतनाथ : 13-3-2015.
G-3, Gitanjali Corner--I, Gitanjali Layout, H.A.L.--III Stage, New Thippasandra,

Bangalore-560075, Karnataka